E-Mail : [email protected]      Address: Rr. Qemal Stafa, P.132, Ap.2


   +355 4 222 56 50   +355 66 20 32 608

Peticion për Krijimin e “Urdhërit të Inxhinierëve të Shqipërisë”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Peticion për Krijimin e “Urdhërit të Inxhinierëve të Shqipërisë”

Urdhëri duhet të jetë organizmi rregullator dhe liçensues, përgjegjës për vendosjen dhe imponimin e standardeve të larta në praktikimin e Inxhinierisë. Urdhëri imponon kualifikimet për pranim në profesion, vendos standardet e praktikës profesionale dhe disiplinon ato anëtarë që nuk i zbatojnë ato. Urdhëri gjithashtu parandalon keqpërdorimin e titullit “Inxh.” dhe/ose praktikimin e paligjshëm të profesionit nga individë të pakualifikuar. Misioni i Urdhërit është: Shërbimi dhe mbrojtja e interesave të publikut, avancimi dhe promovimi i vlerave të profesionit të iInxhinierit dhe mbështetja e anëtarëve të Urdhërit në praktikat e tyre profesionale. Urdhëri duhet të jetë i pavarur, i vetë-rregulluar dhe i vetë-qeverisur.

Petition to Establish the “Association of Professional Engineers of Albania”

The Association must be the regulatory and licensing body, responsible for setting and enforcing high standards of practice in engineering. The Association enforces the qualifications for admission into the profession, sets standards of professional practice and, disciplines members who fail to meet these standards. The Association also prevents the misuse of the title “Ing.” and/or the illegal practice of the profession by unqualified individuals. The Mission of the Association include, serving and protecting the public interest, advancing and promoting the value of the engineering profession, supporting the members of the Association in their professional practice. The association must be independent, self-regulated and self-governed.